INSTYTUT NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

Okładka książki - Samorząd powiatowy i jego rola w kreowaniu rozwoju lokalnego

B. Suchodolski, Samorząd powiatowy i jego rola w kreowaniu rozwoju lokalnego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2020, ISBN 978-83-66541-30-6.

Powiaty stanowią średni szczebel polskiej administracji samorządowej. Jednym z zadań spoczywających na nich jest dbanie o rozwój lokalny na swoim terenie. Jego realizacja wymaga posiadania przez powiat niezbędnych środków pieniężnych. Niestety zróżnicowanie poziomu rozwoju i poziomu dochodów w poszczególnych powiatach jest duże. Podstawowym źródłem dochodów powiatu są jego dochody własne, jednak w wielu przypadkach oparcie realizacji powierzonych powiatom zadań jedynie o nie byłoby niemożliwe. Konieczna wówczas jest pomoc państwa, która przyjmuje postać subwencji ogólnej. Ma ona za zadanie zmniejszać dysproporcje w poziomie dochodów i rozwoju powiatów ulokowanych w różnych częściach kraju.

Celem powstania monografii była próba analizy zadań spoczywających na administracji samorządowej szczebla powiatowego w obszarze kreowania rozwoju lokalnego na danym terytorium oraz ocena zależności pomiędzy poziomem dochodów uzyskiwanych przez powiat a poziomem jego rozwoju.

Monografia składa się z czterech rozdziałów, z których trzy pierwsze stanowią bazę teoretyczną dla rozważań empirycznych zawartych w rozdziale ostatnim.

Rozważania zawarte w monografii mogą stanowić podstawę do działań ukierunkowanych na doskonalenie systemu finansowania działalności powiatów oraz przeciwdziałanie polaryzacji rozwoju jednostek położonych w różnych częściach kraju.