INSTYTUT NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

W dniu 23 listopada 2021 r. odbyła się Konferencja Naukowa pt. „60th Anniversary of the European Social Charter. The Current Challenges and Opportunities for Social Rights Protection in the Light of the Revised European Social Charter”. Wziął w niej udział pracownik Instytutu Nauk o Polityce i Administracji dr hab. Krzysztof Prokop, który wygłosił referat pt. The Derogation of Social Rights in a State of Emergency, poświęcony możliwości zawieszenia gwarancji praw społecznych w czasie stanu nadzwyczajnego. Konferencję zorganizowała polska sekcja Sieci Akademickiej ds. Europejskiej Karty Społecznej i Praw Społecznych (ANESC) pod auspicjami Rady Europy. Konferencja odbyła się z okazji sześćdziesiątej rocznicy uchwalenia Europejskiej Karty Społecznej. W jej trakcie prelegenci przedstawili referaty poświęcone ochronie praw społecznych gwarantowanych przez Kartę.


Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się na stronie internetowej Rady Europy:


https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/-/current-challenges-and-opportunities-for-social-rights-protection-in-the-light-of-the-revised-european-social-charter